Privacyverklaring

Algemeen

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze Wet heeft een organisatie die met (bijzondere) persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de (bijzondere) persoonsgegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene Wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG

De identiteit van de verantwoordelijke

Wij zijn VOF FysioPlusFit. Uitvoerders hiervan zijn Jeroen van Dillen, Yvonne van Dillen en Susan Beekmans

Gegevens contactpersoon

Indien u vragen heeft dan verzoeken wij u contact op te nemen met Fysioplusfit, gevestigd in de praktijk voor fysiotherapie, Eerste Haren 2 te ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073-6421616. Op de website www.fysioplusfit.nl kunt u de privacyverklaring ook teruglezen.

Welke persoonsgegevens worden er vastgelegd, op welke wijze worden deze verkregen en met welk doel

Wij vragen onze klanten naar hun bijzondere persoonsgegevens, aangezien deze van belang zijn voor een goede begeleiding. Omdat onze klanten vaak een medisch verleden hebben is het van belang voor een goede begeleiding dat deze gegevens worden vastgelegd indien zij relevant zijn hiervoor.

Binnen de gezondheidszorg is men wettelijk verplicht om (bijzondere) persoonsgegevens te verwerken. Dit is dan ook de grondslag waarop FysioPlusFit (bijzondere) persoonsgegevens verwerkt.

Er zijn 2 categorieën persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, namelijk persoonsgegevens en de bijzondere persoonsgegevens. Persoonsgegevens (naam, geboortedatum, geslacht, e-mail, telefoonnummer en bankrekeningnummer worden vastgelegd, zodat wij u kunnen bereiken indien nodig en eventueel een mailing kunnen sturen wanneer er een bijzonder evenement wordt georganiseerd. Bovendien verstrekt u ons toestemming voor automatische incasso. Deze kunt u ten alle tijden intrekken. Deze gegevens verwerken wij op het moment dat u contact met ons opneemt en zijn vastgelegd op het inschrijfformulier. De bijzondere persoonsgegevens betreffen uw gezondheid en worden (indien relevant) door onze trainers vastgelegd op uw testformulier.

Als u gebruik maakt van onze wifi dan is de desbetreffende provider verplicht om gegevens van iedere sessie op te slaan. De gegevens bevatten waar en hoelang een apparaat online is geweest, maar deze worden anoniem verwerkt. Tevens kan de provider niet inzien waarop het betreffende apparaat heeft gezocht.

Aan wie persoonsgegevens worden verstrekt en met welk doel

Indien u toestemming geeft worden uw gegevens verstrekt aan:

 • degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de begeleiding van uw training;
 • anderen, indien:
  • u toestemming heeft verleend voor de gegevensverwerking, bijvoorbeeld bij overdracht naar één van de fysiotherapeuten werkzaam voor FysioCompany. Dit wordt vermeld op het inschrijfformulier en dit kunt u ten alle tijden intrekken;
  • de gegevensverwerking noodzakelijk is vanwege een vitaal belang van u (bijvoorbeeld een dringende medische noodzaak).

Op welke wijze gegevens worden beveiligd

Wij verwerken uw persoonsgegevens in een op een adequaat beveiligde computer Deze is niet toegankelijk voor derden Uw medische gegevens worden genoteerd op uw testformulier, deze wordt bewaard in een afgesloten kast, samen met uw trainingsprogramma.

Ingeschakelde verwerkers en daarmee gemaakte afspraken (ook inzake datalekken)

De medewerkers van FysioPlusFit hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Zij hebben hiervoor een geheimhoudingsverklaring ondertekend.Dit houdt bijvoorbeeld in dat voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners.

Rechten betrokkene met betrekking tot (intrekken van) toestemming, inzage, correctie, verwijdering en bezwaar

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
 • Het recht om ten allen tijde eerder gegeven toestemming in trekken of alsnog toestemming te geven.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier (op te vragen bij uw trainer) kenbaar maken.

Bewaartermijn

Indien u stopt met de trainingen worden medische gegevens en testresultaten vernietigd. De overige worden ten behoeve van de verplichte administratie nog 7 jaar bewaard.

Verklaring geen gegevens buiten EU

Hierbij verklaren wij geen (bijzondere) persoonsgegevens te verstrekken aan derden buiten de Europese Unie. Behalve indien er sprake is van een medische noodzaak én op verzoek van de desbetreffende betrokkene.

Klachten

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Vindt u dat wij niet zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens of heeft u een verzoek ingediend en bent u niet tevreden met onze reactie dan verzoeken wij u uw klacht ( bij voorkeur ) schriftelijk in te dienen.

FysioPlusFit privacyverklaring versie 1, opgemaakt: 08-06-2018